Ventilation


Dålig och fuktig luft kan vara skadligt för både människor och byggnader. Vi erbjuder ett stort sortiment med högkvalitativa ventilationsprodukter för alla ändamål. Vi har allt från frånluftsventiler, tilluftsventiler, slangklämmor och ljuddämpning. 

Läs mer
Filtrera produkter

Produktkategorier

Filtrera produkter

Filtrera kategorier

Följder av bristfällig ventilation


Dålig ventilation kan orsaka många problem för människan och byggnaden de vistas i. Till att börja med kan en bristande installation av ventilationssystemet orsaka drag, eller störande ljud. Detta kan orsaka trötthet, men också illamående om ljudet är så lågt att det blir ett infraljud.

Dessutom kan en dålig ventilation bland människor öka luftens fuktighet och temperatur. Detta gör att luften kan kännas kvav, och det kan blir svårt för personer med allergi eller astma att vistas i en sådan miljö. Anledningen till detta är att fukt och värme skapar ett perfekt klimat för mikroorganismer och kvalster att vistas i. Dessutom kan kondensationen som bildas av fukt orsaka hälsoproblem, eftersom det skapar fuktskador och mikrobiell växt.


Hälsoproblem hos barn


Genom att köpa och tänka smart kan vi hjälpa vår natur. Produkter som har blivit godkända har ett lågt VOC utsläpp och uppfyller även kraven. Detta innebär att produkterna är tillräckligt säkra, och kan användas i miljöer där barn och äldre vistas. Frånvaron av kemiskt behandlade produkter hjälper även naturen eftersom kemikalieutsläppen i luften minskar.

Barn vistas ofta på platser där många människor befinner sig på en liten yta, till exempel skolor, förskolor och fritidshem. Eftersom barn ännu inte har ett lika starkt immunförsvar som vuxna, kan bakterierna som befinner sig i dåligt ventilerad luft ha större påverkan på dem. Dessutom andas barn in mer av den dåliga luften på grund av att deras snabba andetag.

Om föroreningar kommer ner i lungorna är risken stor att barnen drabbas av infektioner i luftvägarna. Dessutom har barn lättare för att utveckla eller få förvärrad astma på grund av den dåliga luftkvalitén. Ett större problem är att föroreningar i luften kan påverka barnen som vuxna, eftersom ett barns lungor kan börja växa sämre i en sådan miljö.


Ventilationen påverkar arbetet


Föroreningarna som finns i luften på grund av bristfällig ventilation påverkar även vuxna. Förutom riskerna för att utveckla eller förvärra astma, kan människor även få allergisymptom såsom kliande ögon, näsa och hals. Man kan också få eksem eftersom luftkvaliteten kan påverka huden och göra den torr och irriterad. Man vill såklart att de anställda på en arbetsplats ska må bra och kunna arbeta utan distraktioner såsom klåda, huvudvärk och trötthet, därför är det viktigt att se till att ventilationen och luften på dessa platser är sund.


Lagar och regler


I Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS),Folkhälsomyndighetens författarsamling (FoHMFS) och Miljöbalken kan man läsa om de krav och råd som gäller för luftkvalité och ventilation, för att säkerställa allas hälsa och välmående. I 2 kap 2§ i miljöbalken står det att ”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet”.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2020:1) ska inte ventilationen bidra till en störande miljö genom drag, och bör därför inte ha en lufthastighet högre än 0,5 m/s om arbetet är stillasittande. Hastigheten kan ändras beroende på typ av arbete och rörelse. Enligt FoHMFS (2014:19) kan uteluftsflödet variera beroende på hur mycket människor som vistas på platsen. I bostäder bör uteluftsflödet inte vara mindre än 0,35 l/s per m2, medan uteluftsflödet i till exempel skolor ligger på minst 7 l/s per m2. Dessutom borde inte koldioxidhalten överstiga 1000 ppm om rummet är ordentligt ventilerat.